Tuh White 36
Qchf White 08
Policehealth White 10
Navyhealth White 16
Medicare White 12
Medibankforbetterh White 18
Hcf White 20
Hbf White 22
Gmhba White 24
Gmf White 43
Frank White 02
Docheathfund White 06
Defencehealth White 28
Cua White 14
Cbhs White 27
Bupa White 04
Australiaunity White 44
Ahpra White 34
Ahm White 30
Ada White 32